Gostyngwyd cyfradd llog sylfaenol Banc Lloegr ar fore araith y Gyllideb o 0.75% i 0.25%. Mae hyn yn newyddion cadarnhaol i fenthycwyr, ond yn newyddion ofnadwy i gynilwyr.

 

Cefnogaeth coronafirws i gyflogwyr sy'n talu Tâl Salwch Statudol i'w gweithwyr. Gall busnesau bach gael ad-daliad gan y Llywodraeth am y pythefnos gyntaf o'r taliadau yma os oes ganddynt lai na 250 o weithwyr. Mae'r gefnogaeth i bobl hunangyflogedig ond yn £70 yr wythnos.

 

Mae cyfraddau treth incwm, cyfraddau Yswiriant Cenedlaethol, cyfraddau TAW, treth tanwydd a threth alcohol i gyd yn aros yr un fath.

Cwestiynau Huw ac Aled

 

C: Oherwydd yr achosion o Coronavirus, mae fy incwm llawer yn is, ac mae gen i fil treth mawr ar y gweill. Beth alla i ei wneud?

 

A: Cyhoeddwyd yn y Gyllideb fod Cyllid Y Wlad wedi sefydlu llinell gymorth treth newydd ar gyfer busnesau y mae Coronavirus yn effeithio arnynt. Byddant yn dod i gytundeb rhandaliadau gyda busnesau bach ac unigolion a byddant hefyd yn ystyriol â chosbau a llog. Eu rhif ffôn yw: 0800 0159 559

 

Am fwy o fanylion, cysylltwch gyda ni trwy www.huwaledaccountants.com neu ffoniwch 029 2069 4524.