1. Ar 1 Medi, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fanylion am y Gronfa Adfer Diwylliannol lle mae grant o hyd at £150,000 ar gael i fusnesau a gweithwyr llawrydd sy'n gweithio yn y celfyddydau yng Nghymru. Mae ceisiadau'n agor ar 14 Medi a gall ymgeiswyr wirio eu cymhwysedd nawr trwy ymweld â: https://fundchecker.businesswales.gov.wales/culture/cy

 

  1. Yn ystod y cyfnod clo, mae llawer o unigolion hunangyflogedig wedi gweld gostyngiad sylweddol yn eu hincwm. Cofiwch, os cofnodir colled mewn un flwyddyn dreth, gellir ei ddefnyddio yn erbyn ffynonellau incwm eraill yn y flwyddyn dreth gyfredol neu yn erbyn incwm o flynyddoedd blaenorol a gall hyn arwain at ad-daliad treth.

 

  1. Cyn Cyllideb nesaf Llywodraeth y DU ym mis Hydref neu fis Tachwedd, mae sôn y bydd newidiadau mewn cyfraddau treth yn y meysydd canlynol:

 

  1. Treth ar eiddo: os ydych chi'n ystyried gwerthu ased, efallai yr hoffech chi gwblhau hyn cyn y Gyllideb.
  2. Rhyddhad treth ar gyfraniadau pensiwn: os ydych chi'n ystyried gwneud cyfraniad pensiwn mawr cyn diwedd y flwyddyn dreth, efallai yr hoffech chi wneud hyn cyn y Gyllideb. Cysylltwch â ni os ydych am drafod unrhyw faterion.

 

  1. Yn ôl ym mis Medi 2002, lansiodd Llywodraeth y DU gynllun Cronfa Ymddiriedolaeth Plant, lle cafodd plant a anwyd o fis Medi 2002 dalebau gan y Llywodraeth i fuddsoddi ar gyfer y dyfodol, gyda'r arian ar gael pan byddai'r plant yn cyrraedd 18oed. Bydd y buddsoddiadau yma yn dechrau aeddfedu o fis Medi 2020 ymlaen. I wirio a oes gan eich plentyn gronfa, ewch i: https://www.gov.uk/cronfeydd-ymddiriedolaeth-plant

 

Cwestiynau Huw ac Aled: prynodd fy mam gyfranddaliadau yn ôl yn 2010 a etifeddais yn 2015. Yn ddiweddar, rwyf wedi gwerthu'r cyfranddaliadau yn llawn. Beth yw'r goblygiadau treth ar eiddo?

Ar gyfer cyfranddaliadau a etifeddwyd, cyfrifir yr elw gan gyfeirio at bris y cyfranddaliadau ar y dyddiad yr etifeddwyd yr ased yn 2015, yn hytrach na'r dyddiad prynu gwreiddiol yn 2010. O ganlyniad, mae'n bwysig cael pris y cyfranddaliadau o'r broses profiant yn 2015.

Mae'r elw trethadwy o waredu cyfranddaliadau yn cael ei drethu ar 10% ar gyfer trethdalwyr cyfradd sylfaenol neu ar 20% ar gyfer trethdalwyr cyfradd uwch ac mae pob unigolyn yn derbyn lwfans personol ar gyfer elw ar eiddo o £12,300 ar gyfer y flwyddyn dreth 2020-2021.